Menu
Log in
Enhancing clinical research quality and safety through specialized nursing practice.

Log in

2019 Officers    

 - Xiaokun Liang, Chair, xiaokunliang36@yahoo.com

 - Xiaohong Liu, Co-Chair, lxh_11_2001@163.com

Guimin Zhang, Co-Chair, zhangguimin@ihcams.ac.cn


Members

Zejuan Wang

Zhixin Wang

Xiaohui Lang

Hairu Cao

Kun Rao

Shujun Xing

Junwen, Xie


Meetings & Events

MeetingsMeeting Minutes


International Association of Clinical Research Nurses

PO Box 7
Mullica Hill, NJ 08062, USA
(609) 519-9689 (Phone)
iacrn@iacrn.org

Report out of date content.


Powered by Wild Apricot Membership Software